LICENSVILLKOR

Stormwind Ab Oy ("Stormwind") ger licensinnehavaren ("användaren") rättighet att använda Stormwind Simulator och dess tilläggsprodukter ("programmet") endast under förutsättning att användare godtar villkoren i det här licensavtalet ("avtalet"). Detta är ett juridiskt avtal mellan användaren och Stormwind. Genom att använda programmet godtar användaren villkoren i avtalet. Om användaren inte godtar villkoren får programmet inte användas och alla exemplar av programmet som användaren har i sin ägo eller förfogar över måste förstöras eller returneras till Stormwind. 

 

Äganderätt

Användaren äger mediet som programmet levereras på (t.ex. USB-sticka, DVD-skiva). Användaren äger endast nyttjanderätt till programmet. Stormwind är den exklusiva ägaren av programmet och därtill hörande immateriella rättigheter, förutom då dessa är licenserade av tredje part. och distribuerade av Stormwind

 

Överlåtelse

Stormwind beviljar användaren en icke-exklusiv rätt att använda programmet för privat, icke kommersiellt bruk. Användaren får kopiera programmet till egen dator. En (1) licens ger användaren rättighet att köra ett (1) exemplar av programmet samtidigt.

 

Skydd av rättigheter

Programmet innehåller upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter samt annat material som tillhör Stormwind och/eller dess licensgivare. För att skydda dessa, förbjuder Stormwind uttryckligen

  • Användning av programmet för att tillhandahålla tjänster, kommersiellt eller icke-kommersiellt. För detta behövs en separat licens.

  • Dekompilering och baklänges konstruktion av programmet.

  • Härledning av produkter från programmet.

  • Utnyttjandet av enskilda komponenter i programmet för annat bruk än att använda dem för programmets eget bruk, vid körning av programmet.

  • Överföring av programmet eller dess delar via internet eller övriga distributionskanaler till parter som inte äger samma nyttjanderätt som användaren.

  • Sälja, hyra ut eller utfärda andrahandslicens av programmet utan Stormwinds skriftliga medgivande.

 

Garanti

Garantin gäller för utlovade programegenskaper och för att programmet levereras i felfritt tillstånd enligt Stormwinds bästa förmåga och kunnande. Garantin gäller också för mediet som programmet levereras på, under förutsättning att det har varit i normalt bruk och inte utsatts för t.ex. onaturligt mekaniskt våld, vatten, hetta, magnetism, statiskt elektricitet och dylikt. Garantin gäller i 6 månader från och med att programmet ankommit till destinationen. Defekter i fråga om dessa egenskaper måste rapporteras till Stormwind i skriftlig form och inom rimlig tid. Reklamation på grund av oriktig eller ofullständig leverans måste göras inom rimlig tid, dock senast 14 dagar efter att leveransen mottagits. Om klagomål och reklamation inte görs i tid upphör garantin att gälla.

 

Friskrivningsklausul

Stormwind frånsäger sig uttryckligen alla andra garantier än de uttryckligen nämnda, inklusive underförstådda garantier för kurans och ändamålsenlighet, garantier för att inga intrång har gjorts i utomstående parters rättigheter avseende programmet eller mediet samt eventuella garantier om informationens riktighet i programmet.

 

Uppsägning

Avtal gäller tills vidare. Vid eventuella brott mot avtalets upphör automatiskt rätten att använda programmet, varvid programmet (inklusive kopior) omedelbart måste förstöras eller återlämnas till Stormwind. Avtalet upphör också att gälla om användaren självmant förstör alla exemplar (inklusive kopior) av programmet som användaren har i sin ägo

 

Ersättningsskyldighet

Stormwinds ersättningsskyldighet vid eventuella ersättningskrav begränsar sig till

a) reparation eller utbyte av programmet eller mediet under förutsättning att programmet/mediet återlämnas till Stormwind. Program som ges användaren i utbyte omfattas av garanti under maximalt återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar. Denna utbytesskyldigheten gäller inte om felet på programmet eller mediet uppstått genom olyckshändelse, åverkan eller felaktig användning.

b) återbetalning av köpeskillingen.

 

Ansvarsbegränsning

Under inga som helst omständigheter kan Stormwind hållas ansvarigt för eventuella kostnader för egendomsskador, utebliven inkomst, förlorad information eller eventuella indirekta, tillfälliga, oförutsedda eller speciella följdskador som på något sätt kan härledas till användning eller oförmåga till användning av programmet. Stormwinds totala ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga den ursprungliga köpeskilling som erlagts för programmet.

Uttryckligen avsäger sej Stormwind ansvaret för riktighet i materialet som levererats av eller härleds till Trafikverket eller Lantmäteriverket i Finland. Specifikt gäller detta material bland annat navigationsobjekt, deras positioner och egenskaper, samt geografisk data. Programmet kan innehålla annat material som levererats av tredje part, till exempel objektmodeller; Stormwind avsäger sej ansvaret för riktigheten även av detta. Programmet innehåller förädlat material som kan härledas till alla ovannämnda och som Stormwind använt som bas för sin systemutveckling; Stormwind avsäger sej ansvaret för riktigheten i detta material. Programmet bör inte användas som huvudsakligt navigationssystem eller som bas för beslutsfattande vid framfart med båt.

 

Allmänna villkor

Detta avtal är underkastat lagarna i Finland även om dessa strider mot internationell privaträtt. Om en behörig domstol fastställer att en bestämmelse i detta avtal helt eller delvis inte är tillämplig ska denna ändå tillämpas i största möjliga utsträckning för att parternas avsikter ska fullföljas. Övriga delar av avtalet ska fortsätta att gälla fullt ut. Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna avseende användning av programmet och ersätter alla tidigare eller nuvarande skriftliga och muntliga avtal rörande programmet. Stormwind förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta avtal när som helst. Stormwind kan meddela sådana ändringar på sina webbplatser, via e-post, per brev eller på annat sätt. Användarens fortsatta bruk av programmet efter meddelande om sådana ändringar kommer att tolkas som att användaren godtar dessa förändringar av avtalet. Om användaren inte godtar dessa förändringar måste all användning upphöra och alla exemplar av programmet som användaren har i sin ägo eller förfogar över förstöras.

Detta program skyddas av Finlands upphovsrättslag och internationella avtal. Obehörig kopiering eller distribution av programmet utgör ett brott som kan leda till skadeståndskrav och bötesstraff.

 

Dessa licensvillkor godkänns vid installation när du, eller av dig anvisad person, installerar programmet.

 

Copyright 2012 Stormwind Ab Oy